Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U PUNOM IZNOSU BEZ PLAĆANJA PARTICIPACIJE na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o prticipaciji za 2011. godinu „Službeni Glasnik RS“ broj 7/2011

 

 

Rd.br. OPIS Član 20. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz
obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.
Šifra osnovana oslobođenja plaćanja participacije D   O   K   A   Z
1. Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 9.(zdr. vaspitanje,

sistematski pregledi,vakcinacije…)

532

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

2. Pregledi i lečenje i slučaju planiranja porodice, trudnoće,porođaja i u

postnatalnom periodu,uklj. i pregled trudnoće iz med. razloga

512

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

3. Preglede i lečenje i med. rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda Dece

učenika i studenata do kraja propisanog školovanja,a najkasnije do

navršenih 26god života,uklj. i med-teh. pomagala,odn starijih lica koja

su teško telesno ili duševno ometena u razvoju

511

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

4. Preglede i lečenje bolesti usta i zuba do navršenih 18god života

(pokretna proteza i stom. nadoknade),osim kompl. karijesa i vađenja zuba

zbog istog,lica ometenih u razvoju,trudnica,porodilja,u pre i postoperativ.

tretmanu kod lečenja mal. bolesti maks.fac. predela i lica sa urođenim ili

stečenim deformitetima lica i vilica uklj. fiksni ortodontski aparat

511

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

5. Pregledi i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima

za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečevanje širenja

531

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

6. Pregledi i lečenje od malignih bolesti,hemofilije,dijabeta,psihoze,

epilepsije,multiple skleroze,progresivnih neuro-miš. bol.,DCP,paraplegije,

tetraplegije,hron. bubr. insuf.(indikovana dijag. ili transplantacija bubrega)

,cistične fibroze,sistemskih autoimunih bol.,reumatskih bol i komplikacija

531

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

(u daljem tekstu OIOMD)

7.

 

Preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem,davanjem i razmenom tkiva i organa

za transplantaciju od osiguranih i dr. lica za obezb. zdr. zaštite osig. lica

521

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

8. Preglede,lečenje i rehabilitciju zbog prof. bolesti i povredana radu

538

OIOMD
9. Pružanje hitne med. i stomatološke bol. kao i hitan sanitetski prevoz

539

OIOMD
10. Med.-teh. pomagala,implantate i med. sredstva u vezi sa lečenjem bol.

533

OIOMD
11. Koncentrator kiseonika

533

OIOMD
12. Očne proteze,naočari i kontaktna sočiva sa dioptrijom + – 9,teleskopske

naočari i lupu

533

Overena isprava o osiguranju i

medicinska dokumentacija

  Član 21. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz

obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.

 
1. Privremena raseljenim licima sa Kosova i Metohije,kojima je to svojstvo

utvrdio nadležni republički organ

501

Na osnovu overene isprave o

osiguranju

  Član 22. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz

obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.

 
1. Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata

513

Overena isprava o osiguranju i

odgovarajući dokaz(rešenje,

potvrda i dr.)

2. Slepa i trajno nepokretna lica,kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu

za tuđu pomoć i negu drugog lica u skladu sa zakonom

515

Overena isprava o osiguranju i

odgovarajući dokaz(rešenje,

potvrda i dr.)

3. Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 10 i više puta,osim za lekove sa

liste lekova,kao i za med.-teh. pomagala i implantate

522

Overena isprava o osiguranju i

odgovarajući dokaz(rešenje,

potvrda i dr.)

4. Dobrovoljni dav. krvi koji su krv dali manje od 10 puta,osim za lekove sa

liste lekova,kao i za med.-teh. pomagala i implantate,u roku od 12 mes.

nakon svakog davanja krvi

540

Overena isprava o osiguranju i

odgovarajući dokaz(rešenje,

potvrda i dr.)

  Član 23. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz

obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.(lica koja su

svojstvo osiguranika u smislu zakona stekla kao:

 
1. Deca do navršenih 15 godina,školska deca i studenti do kraja propisanog

školovanja,a najkasnije do navršenih 26 godina života

231

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1810

 

2. Žene u vezi sa planiranjem porodice,kao i u toku trudnoće,porođaja i

materinstva do 12 meseci nakon porođaja

232

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1811

3. Lica sratija od 65 godina života

233

—————————- 1812
4. Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica

234

—————————- 1811
5. Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili dr. zar. bol. koje su utvr.

posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zar. bol

,malignih bolesti,hemofilije,dijabeta,psihoze,epilepsije,mult.skler.,lica u

terminalnoj fazi,hron. bubrežne insuf., cistične fibroze,sistemskih autoimunih bol.,

,reumatske groznice,bolesti zavisnosti.obolela i povređena lica u vezi sa

pružanjem hitne med.pomoći, kao i lica obuhvaćena zdr. zaštitom  vezi

sa davanjem i primanjem tkiva i organa

235

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1818

6. Monasi i monahinje

236

—————————- 1819
7. Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno po propisima o

socijalnoj zaštiti,odn. o zaštiti boraca,vojnih i civlnih invalida rata

237

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1815

8. Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ust. soc.

zaštite ili u dr. porodice,po propisima o socijalnoj zaštiti

238

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1816

9. Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su

mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom

239

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1814

10. Korisnici pomoći-članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju

vojnog  roka

240

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1817

11. Lica romske nacionalnosti koji zbog tradicionalnog načina života nemaju

stalno prebivalište,odn. noravište u Republici

241

Overena isprava o osiguranju

šifra osnova osiguranja 1820

12. Lica kojima je nadležni  republički organ utvrdio status izbeglog,

odosno rognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov

u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom i ako imaju

boravište na teritoriji Republike

242

Na osnovu overene isprave o

osiguranju, šifra osnova

osiguranja                     1910

13. Uži članovi porodice osiguraanika iz tačke 7.-9,11 i 12.

243

Overena isprava o osiguranju
  Član 24.Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz

obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.

 
1. Osiguranici čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih Pravilnikom o sadržaju

i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

i o participaciji za 2011.g.

001

Na osnovu overene isprave o

osiguranju,potvrda RZZO za

korišćenje zdr. zaštite u punom

iznosu na teret sredstava

obaveznog zdr. osig.-УП2 obr.

  Član 31.Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz

obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g. zdravstena

zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog

zdr. osiguranja uz plaćanje participacije

 
1. Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava

obaveznog zdr. osiguranja uz plaćanje participacije označava se

šifrom 000

000

 

 

 

 

Osiguranom licu kome je izvršena naplata participacije izdaje se račun o naplaćenoj participaciji (obrazac РП) koji se popunjava u dva primerka od kojih se jedan uručuje pacijentu, a drugi zadržava Opšta bolnica Sremska Mitrovica.

Račun se overava pečatom.

 

 

ZAMENIK DIREKTORA

Prim.dr Dragan Malobabić