2.4. Одсек за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

ДЕЛАТНОСТ:
-снабдевање лековима, потрошним санитетским материјалом и медицинским средствима као и издавање истих у амбуланте и одељења
-пружање информација о лековима и медицинским средствима здравственим радницима
-пружање информација о новим лековима и новим прописима везано за лекове које доноси РФЗО
-давање информације о инкопатибилијама и интеракцијама
-спровођење фармакоекономске анализе
-праћење реакције пацијената на лек и пријављивање нежељених дејстава лека Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије
-централна припрема цитостатских терапија за потребе пацијената болнице у просторији за растварање цитостатика са ламинарном комором
Едукација запослених је једна од битних активности свих запослених и захваљујући томе постигнут је висок ниво квалитета у пружању услуга у самој апотеци.

Запослени у болничкој апотеци :
Мирјана Јукић ,дипломирани фармацеут –Шеф болничке апотеке
Гордана Растовац,дипломирани фармацеут

Joвана Бировљев, дипломирани фармацеут

Ивана Миловановић,фармацеутски техничар – Главни техничар апотеке
У болничкој апотеци раде још четири  фармацеутска техничара

Контакт телефони : 022/610-340
022/610-222 лок 143

Галерија фотографија: