Служба за финансијске послове

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности у Општој болници образоване су Службе за правне, финансијске и техничке послове, а једна од организационих јединица је Служба за финансијске послове.

Начелник службе: Александар Кефер, дипл.економиста   тел.022/610-222, лок.187

Служба за финансијске послове обавља економско-финансијске послове кроз рад следећих одсека:

Одсек  књиговодства

Одсек књиговодства је саставни део Службe за финансијске послове која организационо припада Служби за правне, финансијске и техничке послове Опште болнице у Сремској Митровици.

Делокруг рада Одсека за књиговодство обухвата евиденцију свих пословних трансакција и других догађаја, који утичу на имовину и капитал, потраживања и обавезе, изворе финансирања, приходе и примања, односно расходе и издатке, као и резултат пословања насталог у периоду пословне године.

Свака пословна промена књижи се на основу законитих, валидних и доступних рачуноводствених исправа. Евиденција пословних промена води се према готовинској основи, што значи да се трансакције и остали пословни догађаји евидентирају, односно признају у тренутку када се новчана средства приме на рачун. Оваква евиденција спроводи се у робно-материјалном и финансијском изразу посредством главне књиге и помоћних књига. Главна књига је основа за састављање финансијских извештаја Опште болнице Сремска Митровица.

Поред поменутих послова, Oдсек за књиговодство спроводи  попис  имовине и обавеза ( редовних и  ванредних ), као и књижење резултата пописа.

У току пословне године обавља се састављање одговарајућих извештаја о пословању, како за интерне потребе тако и за потребе  РФЗО, у виду тромесечног периодичног извештаја о извршењу буџета, а за потребе планирања и контроле буџета.

Шеф одсека: Драгана Попоски, дипл.економиста         тел.:022/610-222, лок.172

Одсек финансијске оперативе

Одсек финансијске оперативе је саставни део Службе за финансијске послове који организационо припада Служби за правне, финансијске и техничке послове, Опште болнице у Сремској Митровици.

Одсек финансијске оперативе обавља  следеће послове:

– Фактурисање свих потраживања Опште болнице према дужницима, изузев извршених здравствених услуга осигураницима РФЗО, које се обавља путем електронске фактуре

-Ликвидирање докумената, излазни рачуни, обавља исплату рачуна сходно роковима према законским прописима

-Обрачунавање свих видова зарада – накнада личних примања за све раднике у редовном и допунском раду у Општој болници

-Обављање готовинских и чековних плаћања у вези са благајничким пословањем,  наплата прихода од извршења здравствених услуга, наплата по рачунима за болничко лечење,као и исплате за путне аконтације, путне дневнице, путне трошкове за одлазак и долазак радника  на посао. Одсек такође обавља  уплату прихода и подизање готовог новца из банке. У домену својих ингеренција, води благајнички дневник, и са пратећом документацијом предаје у књиговодство за наплаћене здравствене услуге у готовом новцу и чековима грађана, прави спецификације чекова за одређену банку, шаље на реализацију, обрачунава провизију. Прима документацију од одељења и специјалистичких амбуланти за пружене здравствене услуге, на основу којих испоставља фактуру.

Шеф одсека: Јасмина Јанковић,спец.струк.економиста,  тел.:022/610-222,лок.231

Одсек плана, анализе, статистике и информационе технологије

 Одсек плана, анализе, статистике и информационе технологије је саставни део Службе за финансијске послове који организационо припада Служби за правне, финансијске и техничке послове Опште бонице у Сремској Митровици.

Одсек плана, анализе, статистике и информационе технологије ради на изради методологије планирања за планове служби – оделења Опште болнице. Обавља припреме за израду финансијског плана за Општу болницу, а ради и на изради анализе о оствареном обиму здравствених услуга. Стручна обрада података по периодичном и годишњем обрачуну по прегледима и табелама за потребе РФЗО -филијале за Сремски округ. У делокругу рада је и месечна евиденција о оствареном броју: болесника и болесничких дана, оствареном броју дијета, оствареним килограмима опраног веша, затим о оствареном броју пређених километара за возила Опште болнице. Овде се обрађују извештаји о кретању болесника у болници – одељењу и месечно утврђивање капацитета по одељењима у стационару.

Запослени у одсеку спроводе анкету задовољства корисника здравствених услуга као и задовољства запослених – обрађују прикупљене податке и извештавају Завод за јавно здравље Сремска Митровица као надлежну институцију.

Обилазе се све локације где се налазе рачунари, решавају се проблеми везани за рачунарску мрежу и обезбеђује несметан рад рачунара и радних станица.

Контактира са пројектантима софтвера и сервисом одговорним за одржавање хардвера, који нисмо у могућности да сами поправимо и заменимо  одговарајућим делом. У сарадњи са референтима набавке спроводи се набавка делова за рачунаре и исте сами уграђујемо. Пружамо потребне информације свим корисницима рачунара у службама Опште болнице. Обилазе се сва места где се примењује електронско фактурисање пружених здравствених услуга, учитавају потребни шифарници и пружа посебна помоћ везана за коришћење поменутог програма. Обавља се прикупљање унетих података од  којих се прави месечна фактура прем РФЗО. На месечном нивоу се шаљу извештаји везани за Листу чекања као ткз.розе рецепте (Н1 и Н2).

Шеф одсека:Игор Крњета, инжењер информатике,            тел.022/610-222, лок.267        

Одсек  набавки

 Одсек набавки је саставни део  Службе за финансијске послове који организационо припада Служби за правне, финансијске и техничке послове Опште болнице Сремска Митровица.

Пошто је Општа болница специфична установа, самим тим је и рад Одсека набавки разнолик по врсти добара, услуга и радова за које се поступци јавних набавки спроводе и састоји се од: набавка медицинских гасова, набавка хране, средстава за одржавање хигијене, медицинског сантитетског материјала, лекова, материјала за дијализу, набавке техничког материјала (резервни делови за медицинску опрему, електро – машински – грађевински материјал… ), набавка канцеларијског и штампаног материјала за потребе служби Опште болнице, енергената, уградног медицинског материјала, основних средстава, услуге одржавања медицинске и немедицинске опреме, осигурања, као и радова за којима је настала потреба.

Одсек набавки поступке јавних набавки спроводи кроз отворени поступак, преговарачке поступке јавне набавке и поступке јавне набавке мале вредности. Најзаступљенији поступци јавних набавки су отворени поступци, а што је и правило у складу са ЗЈН.

Запослени у Одсеку набавки компјутерски израђују  конкурсну документацију и сву осталу документацију у поступку јавне набавке. Израђују и обављају огласе о јавној набавци на Порталу јавних набавки, интернет страници јавне установе, а у зависности од процењене вредности јавне набавке и на Порталу службених гласила РС и базе прописа. Сачињавају одлуку о покретању поступка коју одобрава руководилац организационе јединице, а исту доноси директор установе. Сачињавају акт о образовању комисије за јавне набавке који одобрава руководилац организационе јединице и исти доноси директор. Израђују акта за фазе поступка: позив за подношење понуда и записник о отварању понуда, односно записник о преговарању. Воде записнике на отварању понуда, као и о преговарању, и исте достављају понуђачима. Сачињавају извештај о стручној оцени понуда и одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за достављање понуда, одлуку о обустави поступка јавне набавке, све огласе који су прописани Законом о јавним набавкама, као и материјал за Комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уговор о јавној набавци и анексе уговора о јавној набавци сачињава запослени правник у Одсеку набавки и припрема одговор  за Комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Запослени у Одсеку набавки воде прописану евиденцију закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију о извршеним уговорима, а на основу достављених података из књиговодства. По обради података, доставља тромесечни извештај у електронској форми Управи за јавне набавке. На основу усвојеног плана јавних набавки или његове измене,  уноси податке у софтвер за план јавних набавки, објављује и доставља надлежним институцијма план јавних набавки, измене плана јавних набавки, одлуке о измени уговора о јавној набавци, а све у складу са позитивним законским прописима и актима. Одсек набавки израђује предлог Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке установе, који усваја Управни одбор.

Шеф одсека:Душица Димитришин, дипл.економиста        тел.:022/610-222, лок.122

Галерија фотографија: