Служба техничких послова

Техничка служба организационо припада Сектору за правне,економско-финансијске, техничке и друге сличне послове. Службу чине одељења:
Одељење за техничке послове у чијем саставу су : Машински одсек са термодинамиком, Елекро одсек и одсек за инвестиције
Машински одсек са термодинамиком обухвата котларницу, енергетску радионицу, радионицу за медицинске гасове, браварску радионицу, водоинсталатере, возаче. Одсек је задужен за текуће одржавање свих термоенергетских инсталација и постројења, инсталације и апарата медицинских гасова, свих водоводних и канализационих инсталација и браварских конструкција унутар болнице, а на нивоу оспособљености, обучености, опремљености и овлашћења према важећим прописима.
Шеф Машинског одсека је Александар Ђинић, дипл.инжењер машинства
Електро одсек је задужен за одржавање и поправку комплетне електроинсталације, свих медицинских апарата ( у домену своје оспособљености и опремељености алатом).
Шеф Електро одсека је Оливер Ходак, дипл. инжењер електротехнике
Одсек за инвестиције – Грађевински одсек ради у оквиру техничке службе и за болницу обавља следеће радове: зидарске, керамичке, молерске..
Шеф одсека за инвестиције је Мирослав Миливојац, дипл.архитекта

Одељење исхране болесника обавља контролу животних намирница, врши њихову техничку обраду према захтевима дијета, као и контролу и начин сервирања и поделе готове скуване хране за то, тачно предвиђено време и спроводи хигијену посуђа и просторија.
Шеф одељења исхране болесника је Драган Пранић

Одељење за одржавање хигијене – вешерај задужено је за послове прања веша, пеглање и крпљење веша.
Шеф одељења одржавања хигијене је Владимир Риђошић, спец.струков.инж. технологије

– Одсек за стерилизацију и безбедно одлагање медицинског отпада се бави прикупљањем, третманом – стерилизацијом и безбедним одлагањем инфективног медицинског отпада на нивоу Сремског региона.
Одговорно лице за овај одсек је Оливера Стевић

Одељење заштите обухвата послове обезбеђења и послове телефонске централе
Шеф овог одељења је Дарко Жилић

Начелник Службе техничких послова је Владимир Дивљак, дипл.економиста

Контакт телефон: 022/610 222, лок.183

Галерија фотографија