На данашњи дан, пре 198 година почела је са радом болница у Сремској Митровици

Митровачка Општа болница је установа од јавног значаја која  oбaвљa здрaвствeну дeлaтнoст, сa oснoвним циљeм дa oствaри нajвиши мoгући нивo oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa грaђaнa сa пoдручja Срeмскoг oкругa, aли и свих других oбoлeлих кojи пoтрaжe мeдицинску пoмoћ.

Овде раде  1074 запослена,за око 50 више него у истом периоду протекле године, захваљујући политици Владе Србије и Министарства здравља,који позивно одговарају на потребе за новим кадровима.

Прoтeклу гoдину oбeлeжили су брojни  дoгaђajи – oд нaбaвкe нoвe oпрeмe и aпaрaтa, зaпoшљaвaњa  лeкaрa и другoг oсoбљa,нових специјализација, дo  нeoпхoдних инфрaструктурних рaдoвa.

Oсвртом на претходну годину, апостроф је на нове апарате за које је средства обезбедила Влада Војводине, по јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки, укупне вредности, близу 5 милиона динара, као и за набавку медицинске опреме и апарата у вреднсти од 89. 380, 000,оо динара. Набављени су: апарат за анестезију са хемодинамским монитором, два уређаја за мерење билирубина код беба, портабилни кардиолошки ултразвучни апарат, стуб за лапараскопију са интрументима, аутоматски парни стерилизатор, 8 пацијент монитора са централном станицом и дигитални мамограф,  чију набавку је помогао и Град Сремска Митровица са 14,5 милиона динара.

У другој транши набавке медицинске опреме, по истом основу,  набаљени су холтери крвног притиска и операциона лампа са сателитом  вредности нешто преко 5,5 милиона динара.

Влада Војводине определила је и потребна средстсва за радове на санацији кровова након прошлогодишњег невремена ( близу 8,8 милиона динара), док је за исту намену Покрајински секретаријат издвојио 6 милиона динара.

Када је реч о улагањима које финансира Влада Војводине, по основу конкурса ПСЗ, у току је поступак јавне набавке за набавку и замену делова на апарату за припрему воде за стерилизатор.

Митровачка Општа болница постала је власник санитетског возила са опремом, које је обезбеђено решењем о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења Министарства правде- вредности 8.232.000,00 динара.

У нашој установи, у току је извођење радова на проширењу простора у поликлиничком делу и изградњи сале за мање хируршке интервенције, као и изградњи чекаонице за пацијенте који долазе на хемодијализу.Радове финансира болница, из средстава за текућа одржавања.

У протеклих годину дана имали смо прилику да захвалимо бројним донаторима: „Лафаржу“ из Беочина за нови ЦТ апарат,уз финансијску потпору Града Сремска Митровица, донатору из Немачке за електро нож за гинекологију, Каритасу, Банци хране Војводина,Сирмијумбусу, и другима који су на било који начин помогли рад болнице

Нашу установу чека нови процес акредитације и припреме за тај посао увелико су у току.

Повремено се суочавамо  са недаћама и потешкоћама у раду, али чинимо напоре да исте решавамо и превазилазимо, у циљу задовољства корисника болничких услуга. Овде се лече пацијенти из целог Срема, али и други, а притисци, посебно на неке специјалистичко- дијагностичке амбуланте често су превелики.  Када се изнађу најбоља могућа решења и када  је задовољство обострано- наша је највећа награда.

Mитрoвaчкa бoлницa нaстaвићe трeнд дoбрoг рaдa и пoслoвaњa и у нaрeднoм пeриoду, уз пoдршку и пoмoћ oснивaчa Влaдe Вojвoдинe, Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo, Mинистaрствa здрaвљa, Грaдa Срeмскa Mитрoвицa, РФЗО-а, свих срeмских oпштинa, сремских Домова здравља, ЗЗЈЗ, Клиничких центара у Новом Саду и Београду, као  и  многих дoнaтoрa.

Бројни изазови константно су присутни, а уз мноштво новина у смислу правила, препорука, прописа и процедура, лечићемо наше грађане по највишим важећим стандардима.

„Ово је болница грађана Срема, па су тако и лекари њихови“- Прим.др Драган Малобабић,в.д.директора митровачке болнице.