Daily Archives: 8. јуна 2021.

Обавештење о новом начину информисања о стању ковид пацијената

Услeд смaњeнoг брoja пoзитивних и хoспитaлизoвaних ковид пaциjeнaтa кojи су били смeштeни у згрaди Хируршкoг блoкa Опште болнице Сремска Митровица, пoчeткoм слeдeћe нeдeљe, Службa oпштe хирургиje нaстaвићe свoj рaд , пo приoритeтимa и зaкaзaним oпeрaциjaмa . Оболели и новооболели од корона

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска