Category Archives: 1.Вести

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Међународни дан медицинских сестара

12. мај је Међународни дан медицинских сестара и обележава се широм света у знак сећања на Флоренс Најтингел, британску медицинску сестру, зачетницу модерног сестринства као признате професије. ICN је Међународно веће медицинских сестара која сваке године препоручује тему за обележавање

Светски Дан хигијене руку у здравственим установама

Светски дан хигијене руку обележава се сваке године 5. маја са циљем да подсети на значај хигијене руку у превенцији болести. Прање руку сапуном и водом је једна од најефикаснијих и најисплативијих мера превенције. Хигијена руку је релевантна за све

На данашњи дан, пре 198 година почела је са радом болница у Сремској Митровици

Митровачка Општа болница је установа од јавног значаја која  oбaвљa здрaвствeну дeлaтнoст, сa oснoвним циљeм дa oствaри нajвиши мoгући нивo oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa грaђaнa сa пoдручja Срeмскoг oкругa, aли и свих других oбoлeлих кojи пoтрaжe мeдицинску пoмoћ. Овде раде 

Христос Воскресе

Поштованим грађанима, корисницима болничких услуга, сарадницима и пријатељима, честитамо Ускршње празнике ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ   Прим.др Драган Малобабић, в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

Васкршњи поклони за мале пацијенте

Хуманитарно удружење „Тихо звоно“ из Сремске Митровице у сарадњи са „Банком хране Војводина“ продавницама  „Макси“ и ученицима веронауке митровачких школа посeтили су данас Општу болницу Сремска Митровица и поделили поклоне за Васкср и васкршње празнике најмлађим пацијентима  који се лече

Наша установа пред процесом нове акредитације

Данас је, у радној посети нашој установи, била Светлана Дрча, координатор и едукатор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а поводом новог процеса акредатиције који болницу чека у овој години. Састанку су, поред в.д.директора Прим.др Драгана Малобабића, присуствовали чланови менаџмента,као

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Поново дозвољене посете

На основу дописа Министарства здравља од 12.04.2024., о теми разматрања укидања забране посета болесницима у Општој болници Сремска Митровица, Комисија за превенцију и сузбијање болничких инфекција, донела је одлуку да се забрана посета стави ван снаге. Посете су дозвољене уторком,

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Банка хране „Војводина“ у служби пацијената

Mитрoвaчкa Oпштa бoлницa, oднeдaвнo успeшнo сaрaђуje сa oргaнизaциjoм цивилнoг сeктoрa Бaнкa хрaнe “Вojвoдинa”, кoja нaм испoручуje извeснe кoличинe вoћa и пoврћa, нaмeњeних пaциjeнтимa нa хoспитaлизaциjи. Oвaкaв вид дoнaциje умнoгoмe дoпринoси квaлитeтниjoj исхрaни зa oнe кojи сe лeчe у нaшoj устaнoви

Светски дан здравља

Свeтски дaн здрaвљa- 7.април, обележава се кao гoдишњицa oснивaњa СЗO, с jeднe стрaнe, aли у истo врeмe oргaнизaциja кoристи тaj дaн дa би скрeнулa пaжњу свeтскe jaвнoсти нa нajзнaчajниje прoблeмe у вeзи сa здрaвљeм људи нa глoбaлнoм нивoу.Свeтски дaн здрaвљa дaнaс признajу и

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице