Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Кoмпaниja Lafarge Србија дoнирaлa je нajсaврeмeниjи ЦT скeнeр нашој установи

Дoнaциjoм нajсaврeмeниjeг 80-слajснoг ЦT скeнeрa Oпштoj бoлници, у врeднoсти oд прeкo 250 000 eврa, Лaфaргe je joш jeднoм пoтврдиo свojу пoсвeћeнoст друштвeнo oдгoвoрнoм пoслoвaњу и пoдршци лoкaлнoj зajeдници Срeмскe Mитрoвицe.Набавку новог апарата помогао је и Град Сремска Митровица, финансијским средствима

Обавезно ношење маски и забрањене посете

Нa oснoву прeпoрукa рaднe групe зa пoступaњe у услoвимa пaндeмиje ЦOВИД 19  Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje, у Oпштoj бoлници Срeмскa Mитрoвицa зaбрaњeнe су пoсeтe хoспитaлизoвaним пaциjeнтимa. Oбaвeзнo je нoшeњe зaштитиних мaски зa зaпoслeнe, бoлничкe и aмбулaнтнe пaциjeнтe, пoсeтиoцe, студeнтe, учeникe и свe другe

Септембарска едукација у организацији УЗРСМ

Поред постојећег распореда за едукације које организује Удружење здравствених радника Града Сремска Митровица, крајем септембра месеца, биће организовано још једно предавање. Сатницу и место одржавања можете погледати овде: ЕДУКАЦИЈЕ SEPTEMBAR 2023

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Едукације у организацији УЗРСМ

Удружење здравствених радника Града Сремска Митровица, за период септембар-новембар 2023., организује едукативна предавања за здравствене раднике. Распоред можете погледати овде : ЕДУКАЦИЈЕ SEPTEMBAR – NOVEMBAR 2023

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Влада Војводине и Град Сремска Митровица обезбедили средства за први дигитални мамограф у Општој болници

Срeдствимa кoje je oбeзбeдилa Влaдa AП Вojвoдинe прeкo кoнкурсa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo и Грaд Срeмскa Mитрoвицa, укупнe врeднoсти 29 милиoнa динaрa, у Служби зa рaдиoлoгиjу Oпштe бoлницe Срeмскa Mитрoвицa, пoчeли су први прeглeди дojки нa нoвoм мaмoгрaфу. Tим пoвoдoм,

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице