Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 5.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности у Општој болници образују се:

1. СЕКТОР КЛИНИЧКИХ СЛУЖБИ
– Сектор за интернистичке гране медицине,
– Сектор за хируршке гране медицине

2. СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА

3. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ
И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

У Општој болници се у оквиру Сектора за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове успоставља систем Интерне контроле, са једним интерним контролором, који ради на начин и по поступку утврђеним прописима којима се уређује буџетски систем.

Члан 6.

1. СЕКТОР КЛИНИЧКИХ СЛУЖБИ

Сектор за интернистичке гране медицине

У Сектору за интернистичке гране медицине организују се:

1.Служба интерне медицине у оквиру које се налазе следећа одељења и одсеци:
– Одељење интерне медицине I-Одељење кардиологије и коронарне јединице
Одсек коронарна јединица
-Одељење интерне медицине II
Општи одсек
Одсек за гастроентерологију са хепатологијом
Одсек пулмологије са пнеумофтизиологијом
– Одељење интерне медицине III- Одељење за хемодијализу са нефрологијом
2.Одељење за инфективне болести
3.Одељење дерматовенерологије
4.Служба педијатрије
5.Служба неурологије са интезивном негом
6.Служба психијатрије
7. Одсек онкологије
8. Одељење за продужено лечење и негу терминалних стања
Одсек за продужено лечење и негу
Одсек за терминална стања

Сектор за хируршке гране медицине

У Сектору за хируршке гране медицине организују се:

1. Служба опште хирургије, у оквиру којој се налазе следећа одељења:
– Одељење опште хирургије I и дечије хирургије
– Одељење опште хирургије II
– Одељење опште хирургије III
– Одељење урологије
– Одељење хируршке интезивне неге
2. Служба ОРЛ и максилофацијалне хирургије
– Одељење ОРЛ
– Одељење максилофацијалне хирургије
3. Служба за офталмологију
4. Служба ортопедије
5. Служба гинекологије и акушерства
– Одељење гинекологије
– Одељење акушерства са порођајном салом
Одсек за патологију трудноће
– Одељење за новорођенчад
6. Служба анестезије са реаниматологијом
– Одељење анестезије
– Одељење реанимације и интензивне неге
7. Одељење операционе јединице са стерилизацијом

Дневна болница за дијагностику и терапијски третман која обухвата дневну хирургију, дијализу, медикалну онкологију-хемио терапију, психијатрију и опсервацију.

2. СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА

1. Служба за специјалистичко консултативне прегледе

У оквиру Службе за специјалистичко консултативне прегледе организују се:
– Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања
– Амбуланте интернистичког сектора:
Општа интерна амбуланта,
Амбуланта за кардиологију,
Амбуланта за гастроентерологију са хепатологијом,
Амбуланта за ендокринологију
Онколошка амбуланта
Педијатријска амбуланта
Психијатријска амбуланта
Неуролошка амбуланта
Амбуланта за инфективне болести
Дерматовенеролошка амбуланта са алергологијом
Пулмолошко-пнеумофтизиолошка амбуланта
– Амбуланте хируршког сектора:
Амбуланта опште хирургије
Амбуланта дечије хирургије
Уролошка амбуланта
Ортопедска амбуланта
Амбуланта ОРЛ и амбуланта максилофацијалне хирургије
Офталмолошка амбуланта (Ортоптичко-плеоптичка амбуланта)
Гинеколошка амбуланта
Анестезиолошка амбуланта
2. Службе за лабораторијску, радиолошку, патоанатомску, генетску и другу
дијагностику
У оквиру Служби за лабораторијску, радиолошку, патоанатомску, генетску и другу дијагностику организују се:
– Служба за лабораторијску дијагностику
– Одсек за генетску дијагностику
– Служба за радиолошку дијагностику
– Одсек за клиничку патологију-патоанатомску, патохистолошку и цитолошку дијагностику
3. Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима
4. Одсек за фармацеутску и здравствену делатност – Болничка апотека
5. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

3. СЕКТОР ПРАВНИХ,, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ, ТЕХНИЧКИХ
И ДРУГИХ СЛИЧНИХ ПОСЛОВА

1. Интерни контролор

2. Служба за правне послове
У Служби за правне послове организују се:
– Одељење општих послова
– Одсек кадровских послова
3. Служба за финансијске послове
У Служби за финансијске послове организују се:
– Одсек књиговодства
– Одсек финансијске оперативе
– Одсек плана, анализе, статистике и информационе технологије
– Одсек набавки
4. Служба техничких послова
У Служби техничких послова организују се:
– Одељење за одржавање хигијене
– Одељење заштите,
– Одељење за техничке послове (одржавање објеката, опреме и возила и др.)
Одсек за инвестиције
Машински одсек са термоенергетиком
Електро одсек
– Одељење исхране болесника
– Одсек за стерилизацију и безбедно одлагање медицинског отпада