Organi upravljanja

DIREKTOR
dr Živko Vrcelj, doktor medicine,specijalista Opšte hirurgije

V.D.zamenika  direktora
Prim.dr Dragan Malobabić, spec.ginekologije i akušerstva

Upravni odbor Opšte bolnice Sremska Mitrovica

predsednik Upravnog odbora
1. Sandra Popović, dipl.pravnica iz Rume, Skupština opštine Ruma, predstavnica osnivača

članovi:
2. Milenka Subić, menadžerka u Sektoru finansijskih usluga iz Šida, Opštinska uprava Šid, predstavnica osnivača
3. Dr Predrag Miljković, doktor medicine, spec.opšte medicine, Dom zdravlja Sremska Mitrovica, predstavnik osnivača
4. Marija Vujanović,dipl.filolog turskog jezika i književnosti iz Sremske Mitrovice, predstavnica osnivača
5. Dr Dejan Reljić, doktor medicine, spec.urologije iz Sremske Mitrovice, iz reda zaposlenih
6. Dr Mile Ružesković, doktor medicine, spec.opšte hirurgije iz Novog Beograda, iz reda zaposlenih
7. Dr Željko Bosanac, doktor medicine, spec.ortopedije iz Sremske Mitrovice, iz reda zaposlenih

Nadzorni odbor Opšte bolnice Sremska Mitrovica

predsednik Nadzornog odbora:
1. Slavko Popović, master iz Sremske Mitrovice, privatni preduzetnik, predstavnik osnivača
Članovi:
2. Miloš Mišković, dipl.pravnik iz Sremske Mitrovice, Skupština Grada S.Mitrovica, predstavnik osnivača
3. Branko Jakovljević, dipl.ekonomista-master iz Sremske Mitrovice, Gradska uprava Grada S.Mitrovica, predstavnik osnivača
4. Dr Bogoljub Janković, doktor medicine, specijalista urologije, iz Sremske Mitrovice, iz reda zaposlenih
5. Dr Nataša Sekulović, doktorka medicine, spec.anestezije sa reanimatologijom iz Sremske Mitrovice, iz reda zaposlenih

U skladu sa organizacionom strukturom Opšte bolnice Sremska Mitrovica, u radu organa upravljanja učestvuju:

1.  Prim.dr sci med Ljiljana Stančetić Bačvanin, spec.neurologije,  pomoćnik direktora za Sektor kliničkih službi i medicinska pitanja

2. Dr Gordana Mitić, spec.gastroenterolog, pomoćnik direktora za Sektor zajedničkih medicinskih poslova

3.  Vesna Obradović, dipl.pravnik-master, pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove

4.  Jadranka Koviljac, dipl.ekonomista, pomoćnik direktora za finansijske poslove
5.  Vladimir Divljak, spec. strukovni ekonomista, pomoćnik direktora  za tehničke poslove

6.  Milkica Kajtez, spec.strukovna med.sestra kliničke nege, glavna sestra bolnice

 

Stručni organi Opšte bolnice Sremska Mitrovica
1. Stručni savet
2. Stručni kolegijum
3. Etički odbor
4. Komisija za unapređenje kvaliteta rada.