Заштитник права осигураних лица

Републички фонд за здравствено осигурање донео је Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање,којим је прописано да заштиту права осигураних лица из здравственог осигурања обавља лице запослено у Републичком фонду, са седиштем у РФЗО,филијала Сремска Митровица.

Заштитиник права осигураних лица пружа стручну и техничку помоћ осигураним лицима који лекарску помоћ потраже у Општој болници и Дому здравља Сремска Митровица, у циљу лакшег и бржег остваривања права из здравственог осигурања. Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању и обухватају: право на здравствену заштиту која се пружа у здравственим установама,право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника,право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите.

Осигурана лица поводом питања и помоћи у вези остваривања права из обавезног здравственог осигурања, могу се обратити Заштитнику права осигураних лица, УТОРКОМ и ЧЕТВРТКОМ у Општој болници Сремска Митровица- поред очне амбуланте, канцеларија бр.5, од 8,oo-15,oo сати.

Осталим данима Заштитиник права осигураних лица, обављаће послове  заштите права осигураних лица у седишту филијале – згрда у дворишту, први спрат – просторије другостепене лекарске комисије – канцеларија бр.12

Заштитник права осигураних лица је Данијела Павасовић

Контакт телефони: 022/610-222, лок.165  и 064/85 22 785