Саветник за заштиту права пацијената

На основу члана 30. Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013 и 25/2019 – др. закон), пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе или саветнику за заштиту права пацијената.

У Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине Града Сремска Митровица послове саветника за заштиту права пацијената обавља Слађана Мирчета, дипломирана правница из Сремске Митровице. Именованој пацијенти могу изјавити своје приговоре сваког радног дана у згради наведене Градске управе, која се налази на адреси улица Краља Петра I број 5, канцеларија број 6, први спрат. Контакт телефон је 022/622-380.