Prava i obaveze pacijenata

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS 107/2005) utvrđena su osnovna prava pacijenata.

U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

 • dostupnost zdravstvene zaštite
 • obaveštenje
 • slobodan izbor
 • privatnost i poverljivost informacija
 • samoodlučivanje i pristanak
 • uvid u medicinsku dokumentaciju
 • tajnost podataka
 • pristanak na medicinski ogled
 • prigovor
 • naknadu štete
 • obaveštenje javnosti

 

Dužnosti pacijenata

Za vreme lečenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, pacijenti su dužni da se pridržavaju opštih akata zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj. U slučaju da pacijent zahteva da prekine lečenje, iako ga je doktor medicine, odnosno doktor stomatologije upozorio na moguće posledice zbog ovakve odluke, dužan je da o tome da pismenu izjavu.Ako pacijent odbije da da pismenu izjavu, sačinjava se službena beleška koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Pacijent je dužan da aktivno učestvuje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja, da potpuno i istinito informiše zdravstvenog radnika o svom zdravstvenom stanju, kao i da se disciplinovano pridržava uputstava i da preduzima mere propisane terapije.Ukoliko se pacijent ne pridržava svojih obaveza, zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite, osim u slučaju hitne medicinske pomoći.