1.1.5.Služba neurologije sa intenzivnom negom

O Službi za neurologiju
Od svog osnivanja Neuropsihijatrijska služba je kontunuiranim stručnim i tehnološkim razvojem pokušavala da održi korak sa drugim neurološkim i psihijatrijskim službama u Republici.
Služba za neurologiju nastavlja tradiciju Neuropsihijatrijske službe iz svog delokruga nadležnosti nakon njene podele na Neurološku i Psihijatrijsku službu.
Služba za neurologiju pod svojim krovom okuplja neurologe koji sprovode svoj rad u raznim oblastima neurologije, a pažnja se posvećuje i stručnom usavršavanju neurologa i ostalog medicinskog kadra službe. Cilj Službe je da se održava i konstantno podiže nivo stručne osposobljenosti neurologa i uvedu nove metode lečenja u skladu sa aktuelnim dostignućima neurologije kao medicinske grane. Služba za neurologiju u okviru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, je tehnološki opremljena za sprovođenje specijalizovanih dijagnostičkih postupaka (neurofiziološke, neurosonološke i neuroradiološke dijagnostičke procedure). Rad Službe za neurologiju je olakšan implementiranjem informacionih sistema, što je poboljšalo efikasnost i kvalitet rada lekara. Služba teži daljem poboljšanju opremljenosti, stepenu stručnog rada i korektnom odnosu prema pacijentima u skladu sa etičkim principima.

Organizacija
Služba za neurologiju obavlja rad iz svoje nadležnosti u nekoliko zavisnih radnih jedinica, i to Neurološkog odeljenja i Neurološke ambulante koja je organizovana u okviru Polikliničke službe, Sektora zajedničkih medicinskih poslova. Neurološko odeljenje ima 42 kreveta i to 35 postelja poluintenzivne nege i 7 postelja intenzivne nege. U okviru Polikliničke Neurološke ambulante pored redovnih neuroloških ambulanti, odvija se i rad Prijemne ambulante kao i dijagnostičkih ambulanti, i to :kabineta za EEG, EMNG I TCD. Posebno je organizovana ambulanta za pacijente obolele od epilepsije. U organizacionoj shemi ambulatnog rada postoje i Ambulante za neurodegenerativne bolesti i to za demencije i ekstrapiramidalne poremećaje kao što je Parkinsonova bolest.
Zakazivanje pregleda
Ministarstvo zdravlja Srbije je donelo odluku za uvođenjem novog sistema elektronskog zakazivanja pregleda („IZIS“), u kome nadležni izabrani lekari i nadležne specijaliste u ime svojih pacijenata zakazuju termine za pregled u našoj Službi „elektronski uput“, sa imenom specijaliste i vremenom pregleda.
Lekari specijalisti Službe za neurologiju:
Prim Dr sci. med Ljiljana Stančetić Bačvanin, načelnik službe
Polikliničko-dijagnostička neurološka ambulanta
Dr. Nevenka Žambok Cvejić, šef ambulante.
Dr.Marina Đurić Budimirović
Dr.Stevan Orelj
Dr. Jovan Paunović
Dr. Goran Platiša
Dr. Jelena Trivunović-Nikolić
Dr. Katarina Pavlović-Ivić.
Glavna sestra Neurološke službe je VMS Ivana Valentić.
Rad na odeljenju obavlja 12 sestara.
Sektor zajedničkih medicinskih poslova/Poliklinika/ Neurološka ambulanta
Specijalisti neurolozi obavljaju rad iz svog delokruga u ambulantama Poliklinike i dijagnostičkim kabinetima, i to:
Kabinet za EEG I Savetovalište za pacijente sa epilepsijom:
Prim Dr sci. med Ljiljana Stančetić Bačvanin
Kabinet za EMNG:
Dr. Nevenka Žambok Cvejić, šef ambulante.
Dr.Marina Đurić Budimirović
Dr.Katarina Pavlović Ivić
Kabinet za TCD:
Dr.Stevan Orelj

Kontakt telefoni:
Neurološko odeljenje:
022-610-222 lokal 119 (sestre), lokal 118 glavna sestra, lokal 117 lekari, lokal 189 načelnik službe,
Neurološka ambulanta:
022-610-222 lokal 112, i 289 (specijalistička ambulanta).

Galerija fotografija