2.2.3.Odsek za kliničku patologiju.

Istorijat:
Prvi zapis iz rada patologije vezan je za mart 1947. godine, kada je iz mitrovačke Bolnice u Zagreb poslat na analizu isečak tumora dojke, a zvanični početak rada Službe za patologiju datira od aprila 1969.g, kada je odlukom Radničkog saveta bolnice formirana Služba, a za njenog načelnika postavljen dr Petar Perunović,spec.patološke anatomije.Tako je, sa dva laboranta, službenikom i spremačicom i minimumom opreme počeo rad u patohistološkoj laboratoriji i prosekturi.Nakon odlaska Prim.dr Petra Perunovića u penziju 1994.g, za načelnika je postavljen dr Dragomir Ćuk, specijalista patolog, koji vodi Službu sve do 2009.g.U skladu sa statusnim promenama u Zdravstvenom centru, Služba se formira kao Odsek, a za šefa odseka imenovan je dr Dragan Šojić, specijalista patolog.

Statistika:
Prva biopsija urađena je 1.avgusta, a prva klinička obdukcija 8.avgusta 1969.g .Pored početničkih teškoća u radu, do kraja godine urađene su ukupno 422 biopsije i 31 klinička obdukcija, što nesumnjivo govori o ambicioznosti i požrtvovanosti zaposlenih, kao dobroj saradnji sa ostalim kliničkim službama.U prilog tome govori i podatak da je već 1970.godine uspešno izvršena kompletna obrada i dijagnostika 1381 bioptičkog materijala i 91 klinička obdukcija. U periodu od 2005-2010.god., urađeno je 37 350 biopsija i 107 kliničkih obdukcija,sa tendencijom ka povećanju tog broja za minimum 10% godišnje.

Delatnost:
Odsek za patologiju obavlja stalnu histopatološku dijagnostiku hirurškim putem dobijenog materijala, a takođe i dijagnostiku materijala dobijenog drugim kliničkim metodama (kiretmani,punktati i druge telesne tečnosti i sadržaji). Dijagnoza malignih tumora postavlja se na osnovu analize kliničkih podataka,histološkim pregledom isečaka suspektnog tkiva(biopsija),otkrivanjem malignih ćelija u raznim tečnostima i drugim sadržajima organizma(citologija).Pod biopsijom tumora ili tkiva podrazumevamo uzimanje istog radi mikroskopskog pregleda.Dobijeno tkivo se preuzima,priprema,fiksira,seče u tanke rezove i boji standardnim i specijalnim metodama.Kod određenog broja bioptičkog materijala radi se i histohemijsko i imunohistohemijsko ispitivanje.Pomoću biopsije,kao najegzaktnije dijagnostičke metode, postavlja se definitivna dijagnoza tumora.Bez pozitivne biopsijske dijagnoze,po pravilu,ne može se preduzimati lečenje bolesnika sa tumorom.Obrada bioptičkog materijala obavlja se na specijalnim aparatima:histkinet-za fiksaciju materijala,kriostat-za izradu ex tempore preparata,mikrotom-za sečenje parafinskih blokova,vodeno kupatilo i dispenzer za tečni parafin.
Naš odsek obavlja obdukcije lica umrlih u bolnici po pismenom zahtevu kliničkih službi, prema postojećim zakonskim propisima obdukcija, a u cilju pronalaženja uzroka smrti i izučavanja promena koje čine osnovu raznih patoloških stanja i na osnovu toga se donosi zaključak o poreklu i razvoju tih stanja.
U Odseku za patologiju rade:
Dr Dragan Šojić,spec.patolog, šef Odseka
Dr Biljana Beloš Milosavljević, lekar na specijalizaciji
Dr Ana Dražin, lekar na specijalizaciji

Mt Goran Štrbački – glavni tehničar
Mt Aleksandar Milojković
Ms Jadranka Pavlović
Vladimir Solarević, laborant

Odsek za patologiju radi svaki dan od 7 do 14 časova
Kontakt telefon 022/ 610-222, lok. 139

Galerija fotografija: