Služba za finansijske poslove

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja zdravstvene delatnosti u Opštoj bolnici obrazovane su Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, a jedna od organizacionih jedinica je Služba za finansijske poslove.

Načelnica službe: Jadranka Koviljac, dipl.ekonomista   tel.022/610-222, lok.187

Služba za finansijske poslove obavlja ekonomsko-finansijske poslove kroz rad sledećih odseka:

Odsek  knjigovodstva

Odsek knjigovodstva je sastavni deo Službe za finansijske poslove koja organizaciono pripada Službi za pravne, finansijske i tehničke poslove Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Delokrug rada Odseka za knjigovodstvo obuhvata evidenciju svih poslovnih transakcija i drugih događaja, koji utiču na imovinu i kapital, potraživanja i obaveze, izvore finansiranja, prihode i primanja, odnosno rashode i izdatke, kao i rezultat poslovanja nastalog u periodu poslovne godine.

Svaka poslovna promena knjiži se na osnovu zakonitih, validnih i dostupnih računovodstvenih isprava. Evidencija poslovnih promena vodi se prema gotovinskoj osnovi, što znači da se transakcije i ostali poslovni događaji evidentiraju, odnosno priznaju u trenutku kada se novčana sredstva prime na račun. Ovakva evidencija sprovodi se u robno-materijalnom i finansijskom izrazu posredstvom glavne knjige i pomoćnih knjiga. Glavna knjiga je osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Pored pomenutih poslova, Odsek za knjigovodstvo sprovodi  popis  imovine i obaveza ( redovnih i  vanrednih ), kao i knjiženje rezultata popisa.

U toku poslovne godine obavlja se sastavljanje odgovarajućih izveštaja o poslovanju, kako za interne potrebe tako i za potrebe  RFZO, u vidu tromesečnog periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta, a za potrebe planiranja i kontrole budžeta.

Šef odseka: Dragana Poposki, dipl.ekonomista         tel.:022/610-222, lok.172

Odsek finansijske operative

Odsek finansijske operative je sastavni deo Službe za finansijske poslove koji organizaciono pripada Službi za pravne, finansijske i tehničke poslove, Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Odsek finansijske operative obavlja  sledeće poslove:

– Fakturisanje svih potraživanja Opšte bolnice prema dužnicima, izuzev izvršenih zdravstvenih usluga osiguranicima RFZO, koje se obavlja putem elektronske fakture

-Likvidiranje dokumenata, izlazni računi, obavlja isplatu računa shodno rokovima prema zakonskim propisima

-Obračunavanje svih vidova zarada – naknada ličnih primanja za sve radnike u redovnom i dopunskom radu u Opštoj bolnici

-Obavljanje gotovinskih i čekovnih plaćanja u vezi sa blagajničkim poslovanjem,  naplata prihoda od izvršenja zdravstvenih usluga, naplata po računima za bolničko lečenje,kao i isplate za putne akontacije, putne dnevnice, putne troškove za odlazak i dolazak radnika  na posao. Odsek takođe obavlja  uplatu prihoda i podizanje gotovog novca iz banke. U domenu svojih ingerencija, vodi blagajnički dnevnik, i sa pratećom dokumentacijom predaje u knjigovodstvo za naplaćene zdravstvene usluge u gotovom novcu i čekovima građana, pravi specifikacije čekova za određenu banku, šalje na realizaciju, obračunava proviziju. Prima dokumentaciju od odeljenja i specijalističkih ambulanti za pružene zdravstvene usluge, na osnovu kojih ispostavlja fakturu.

Šef odseka: Jasmina Janković,spec.struk.ekonomista,  tel.:022/610-222,lok.231

Odsek plana, analize, statistike i informacione tehnologije

 Odsek plana, analize, statistike i informacione tehnologije je sastavni deo Službe za finansijske poslove koji organizaciono pripada Službi za pravne, finansijske i tehničke poslove Opšte bonice u Sremskoj Mitrovici.

Odsek plana, analize, statistike i informacione tehnologije radi na izradi metodologije planiranja za planove službi – odelenja Opšte bolnice. Obavlja pripreme za izradu finansijskog plana za Opštu bolnicu, a radi i na izradi analize o ostvarenom obimu zdravstvenih usluga. Stručna obrada podataka po periodičnom i godišnjem obračunu po pregledima i tabelama za potrebe RFZO -filijale za Sremski okrug. U delokrugu rada je i mesečna evidencija o ostvarenom broju: bolesnika i bolesničkih dana, ostvarenom broju dijeta, ostvarenim kilogramima opranog veša, zatim o ostvarenom broju pređenih kilometara za vozila Opšte bolnice. Ovde se obrađuju izveštaji o kretanju bolesnika u bolnici – odeljenju i mesečno utvrđivanje kapaciteta po odeljenjima u stacionaru.

Zaposleni u odseku sprovode anketu zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga kao i zadovoljstva zaposlenih – obrađuju prikupljene podatke i izveštavaju Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica kao nadležnu instituciju.

Obilaze se sve lokacije gde se nalaze računari, rešavaju se problemi vezani za računarsku mrežu i obezbeđuje nesmetan rad računara i radnih stanica.

Kontaktira sa projektantima softvera i servisom odgovornim za održavanje hardvera, koji nismo u mogućnosti da sami popravimo i zamenimo  odgovarajućim delom. U saradnji sa referentima nabavke sprovodi se nabavka delova za računare i iste sami ugrađujemo. Pružamo potrebne informacije svim korisnicima računara u službama Opšte bolnice. Obilaze se sva mesta gde se primenjuje elektronsko fakturisanje pruženih zdravstvenih usluga, učitavaju potrebni šifarnici i pruža posebna pomoć vezana za korišćenje pomenutog programa. Obavlja se prikupljanje unetih podataka od  kojih se pravi mesečna faktura prem RFZO. Na mesečnom nivou se šalju izveštaji vezani za Listu čekanja kao tkz.roze recepte (N1 i N2).

Šef odseka:Igor Krnjeta, inženjer informatike,            tel.022/610-222, lok.267        

Odsek  nabavki

 Odsek nabavki je sastavni deo  Službe za finansijske poslove koji organizaciono pripada Službi za pravne, finansijske i tehničke poslove Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Pošto je Opšta bolnica specifična ustanova, samim tim je i rad Odseka nabavki raznolik po vrsti dobara, usluga i radova za koje se postupci javnih nabavki sprovode i sastoji se od: nabavka medicinskih gasova, nabavka hrane, sredstava za održavanje higijene, medicinskog santitetskog materijala, lekova, materijala za dijalizu, nabavke tehničkog materijala (rezervni delovi za medicinsku opremu, elektro – mašinski – građevinski materijal… ), nabavka kancelarijskog i štampanog materijala za potrebe službi Opšte bolnice, energenata, ugradnog medicinskog materijala, osnovnih sredstava, usluge održavanja medicinske i nemedicinske opreme, osiguranja, kao i radova za kojima je nastala potreba.

Odsek nabavki postupke javnih nabavki sprovodi kroz otvoreni postupak, pregovaračke postupke javne nabavke i postupke javne nabavke male vrednosti. Najzastupljeniji postupci javnih nabavki su otvoreni postupci, a što je i pravilo u skladu sa ZJN.

Zaposleni u Odseku nabavki kompjuterski izrađuju  konkursnu dokumentaciju i svu ostalu dokumentaciju u postupku javne nabavke. Izrađuju i obavljaju oglase o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki, internet stranici javne ustanove, a u zavisnosti od procenjene vrednosti javne nabavke i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa. Sačinjavaju odluku o pokretanju postupka koju odobrava rukovodilac organizacione jedinice, a istu donosi direktor ustanove. Sačinjavaju akt o obrazovanju komisije za javne nabavke koji odobrava rukovodilac organizacione jedinice i isti donosi direktor. Izrađuju akta za faze postupka: poziv za podnošenje ponuda i zapisnik o otvaranju ponuda, odnosno zapisnik o pregovaranju. Vode zapisnike na otvaranju ponuda, kao i o pregovaranju, i iste dostavljaju ponuđačima. Sačinjavaju izveštaj o stručnoj oceni ponuda i odluku o dodeli ugovora u roku određenom u pozivu za dostavljanje ponuda, odluku o obustavi postupka javne nabavke, sve oglase koji su propisani Zakonom o javnim nabavkama, kao i materijal za Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Ugovor o javnoj nabavci i anekse ugovora o javnoj nabavci sačinjava zaposleni pravnik u Odseku nabavki i priprema odgovor  za Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zaposleni u Odseku nabavki vode propisanu evidenciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama i evidenciju o izvršenim ugovorima, a na osnovu dostavljenih podataka iz knjigovodstva. Po obradi podataka, dostavlja tromesečni izveštaj u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke. Na osnovu usvojenog plana javnih nabavki ili njegove izmene,  unosi podatke u softver za plan javnih nabavki, objavljuje i dostavlja nadležnim institucijma plan javnih nabavki, izmene plana javnih nabavki, odluke o izmeni ugovora o javnoj nabavci, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima. Odsek nabavki izrađuje predlog Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke ustanove, koji usvaja Upravni odbor.

Šef odseka:Dušica Dimitrišin, dipl.ekonomista        tel.:022/610-222, lok.122

Galerija fotografija: