Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица и на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-1270/2018-02 од дана 05.11.2018. године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10323/2018 од дана 29.10.2018. године, директор Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време.

Конкурс је отворен од 29.11. до 06.12. 2018.

Детаље конкурса можете погледати овде: OGLAS 57 – NEODREDJENO