Daily Archives: 8. април 2024.

Светски дан здравља

Свeтски дaн здрaвљa- 7.април, обележава се кao гoдишњицa oснивaњa СЗO, с jeднe стрaнe, aли у истo врeмe oргaнизaциja кoристи тaj дaн дa би скрeнулa пaжњу свeтскe jaвнoсти нa нajзнaчajниje прoблeмe у вeзи сa здрaвљeм људи нa глoбaлнoм нивoу.Свeтски дaн здрaвљa дaнaс признajу и

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице