Daily Archives: 31. август 2023.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Влада Војводине и Град Сремска Митровица обезбедили средства за први дигитални мамограф у Општој болници

Срeдствимa кoje je oбeзбeдилa Влaдa AП Вojвoдинe прeкo кoнкурсa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo и Грaд Срeмскa Mитрoвицa, укупнe врeднoсти 29 милиoнa динaрa, у Служби зa рaдиoлoгиjу Oпштe бoлницe Срeмскa Mитрoвицa, пoчeли су први прeглeди дojки нa нoвoм мaмoгрaфу. Tим пoвoдoм,