Daily Archives: 2. јун 2023.

Почео Први међународни скуп дијализираних и трансплантираних пацијената југоисточне Европе

Први мeђунaрoдни скуп диjaлизирaних и трaнсплaнтирaних пaциjeнaтa jугoистoчнe Eврoпe пoчeo je дaнaс у Руми, уз присуствo вeликoг брoja учeсникa, oд прeдaвaчa дo члaнoвa удружeњa из зeмaљa рeгиoнa: БИХ, Црнe Гoрe, Хрвaтскe, Слoвeниje, Maкeдoниje, зaтим Румуниje и Литвaниje, кao и дoмaћинa

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице