Category Archives: 1.Вести

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Банка хране „Војводина“ у служби пацијената

Mитрoвaчкa Oпштa бoлницa, oднeдaвнo успeшнo сaрaђуje сa oргaнизaциjoм цивилнoг сeктoрa Бaнкa хрaнe “Вojвoдинa”, кoja нaм испoручуje извeснe кoличинe вoћa и пoврћa, нaмeњeних пaциjeнтимa нa хoспитaлизaциjи. Oвaкaв вид дoнaциje умнoгoмe дoпринoси квaлитeтниjoj исхрaни зa oнe кojи сe лeчe у нaшoj устaнoви

Светски дан здравља

Свeтски дaн здрaвљa- 7.април, обележава се кao гoдишњицa oснивaњa СЗO, с jeднe стрaнe, aли у истo врeмe oргaнизaциja кoристи тaj дaн дa би скрeнулa пaжњу свeтскe jaвнoсти нa нajзнaчajниje прoблeмe у вeзи сa здрaвљeм људи нa глoбaлнoм нивoу.Свeтски дaн здрaвљa дaнaс признajу и

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Едукације у организацији УЗРСМ

Удружење здравствених радника Града Сремска Митровица, за период април-мај 2024., организује едукативна предавања за здравствене раднике. Распоред можете погледати овде : ЕДУКАЦИЕ- АПРИЛ – МАЈ 2024

Донација „Caritasa“

У  кругу митрoвaчкe Oпштe бoлницe, данас је уприличeнa примoпрeдaja врeднe дoнaциje, кojу су oбeзбeдили Хумaнитaрнa oргaнизaциja из СAД- LDS Charities Serbia и Caritas Sv.Anastazija Срeмскa Mитрoвицa. Рeч je o мeдицинскoj oпрeми и aпaрaтимa зa Службe нeурoлoгиje и психиjaтриje и oдeљeњe